info@hauwytrans.be


  Contact : 0497/63.50.92

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hauwytrans BVBA verder genoemd onder Hauwytrans

Art 1.

Bij iedere boeking zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals uitgebreid beschreven op onze website www.hauwytrans.be

Hauwytrans behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie.

Art 2.

Onze facturen zijn bij ontvangst betaalbaar en conform het BTW tarief dat geldig is op de dag van de boeking, Bij niet betaling op vervaldag (maximum 10 werkdagen na factuurdatum) is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 15% verschuldigd.

Art 3.

Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, doch Hauwytrans doet al het mogelijke om de personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Hauwytrans kan echter in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig afleveren van de personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming, ongeacht het soort van veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale factuurbedrag, ongeacht de omvang van direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking,

Art 4.

De klant is gerechtigd op een schadevergoeding van 20% op het totaalbedrag van de factuur, met een maximum van 40 Euro, als Hauwytrans het contract vernietigd of het contract niet uitvoert, met uitzondering van overmacht.

Art 5.

Hauwytrans is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door ons of door overmacht. We zijn niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens. U dient deze bij de reservatie correct in te vullen via onze website www.hauwytrans.be.

Art 6.

Alle klachten aangaande factuur of onze diensten, dienen per aangetekend schrijven te geschieden en dit binnen 7 dagen na factuurdatum.

Art 7.

Annulatie: Bij annulatie tot 48Hr voor aanvang wordt er 30% van het bedrag in rekening gebracht. . Bij annulatie tot 36Hr voor aanvang wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht. . Bij annulatie tot 24Hr voor aanvang wordt er 80% van het bedrag in rekening gebracht. . Bij annulatie vanaf 12Hr voor aanvang wordt het volledige bedrag aangerekend. . Bij een no-show wordt het volledige bedrag gefactureerd. . Alle annulatiekosten worden gefactureerd, bijkomend wordt er steeds dossierkost van € 10 per annulatie aangerekend.

Art 8.

lndien en voor zover enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement bevoegd, zelfs indien er sprake is van meerdere gedaagden.

Art  9.

Bij het bevuilen van de wagen ,in welke zin dan ook, zal er u een kost van 150€ aangerekend worden om de wagen voor de volgende klanten weer netjes in orde te brengen. Eventuele reparatie kosten of immobiliteits kosten worden u achteraf via factuur verstuurd.

Art 10.

Alle péage of tol is altijd extra te betalen door klant tenzij anders vermeld op offerte.

Bij reservatie zijn deze algemene voorwaarden gelezen en geweten.